I DIASA 1 vil vi undersøke forekomst av diabetes og prediabetes etter gjennomgått svangerskapsdiabetes

Vi vet at risikoen for å få type 2 diabetes etter gjennomgått svangerskapsdiabetes er stor, men vi vet for lite om hvor mange som får type 2-diabetes etter svangerskapsdiabetes, hvor raskt det kan oppstå og om det kommer tidligere i noen folkegrupper som ellers er mer utsatt for å få diabetes, slik som kvinner fra Sør-Asia. 

SvangerskapsDia.png

Vi ønsker derfor å samle mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge utvikling av diabetes hos kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes.

I DIASA 1 inviterer vi kvinner med opprinnelse fra nordiske og sørasiatiske land til en undersøkelse av hvordan sukkerstoffskiftet er 1-3 år etter fødselen, og hvordan vi best skal kunne forebygge utvikling av diabetes. Vi ønsker også å undersøke hvordan oppfatninger om sykdom og helse kan ha betydning for helsetilstanden, og om trening, kosthold eller motiverende samtaler kan hjelpe i forebygging av type 2 diabetes

Hvem kan delta?

 • Du må være over 18 år

 • Av sørasiatisk eller nordisk opprinnelse

 • Ha hatt svangerskapsdiabetes i siste svangerskap, hvor du fødte på Ullevål, Rikshospitalet, Ahus eller Drammen for 1 – 3 år siden

 • Du skal ikke være gravid eller full-amme i dag

 • Du skal ikke være behandlet med medisiner for type 2-diabetes i dag

 • Du skal ikke ha type 1-diabetes

Hvor foregår undersøkelsene?

Om du fødte på Ahus vil du bli undersøkt på Ahus.

DIASA-teamet på Ahus:

Archana Sharma Overlege, Stipendiat

Archana Sharma Overlege, Stipendiat

Åshild Bakketun Forskningssykepleier

Åshild Bakketun Forskningssykepleier

 

Om du fødte på Drammen sykehus vil du bli undersøkt på Drammen sykehus.

DIASA-teamet på Drammen sykehus:

Stina t. Sollid Overlege, Phd

Stina t. Sollid Overlege, Phd

Karin Pleym Forskningssykepleier

Karin Pleym Forskningssykepleier

 

Om du fødte på Ullevål eller Rikshospitalet vil du bli undersøkt ved Diabetesforskningslaboratoriet på Aker sykehus.

DIASA-teamet på Aker:

Cecilie wium Overlege, Phd LEDER DIASA-PROGRAMMET

Cecilie wium Overlege, Phd LEDER DIASA-PROGRAMMET

Åse halsne forskningssykepleier

Åse halsne forskningssykepleier

Jesini Anurathan Forskningssykeplrier

Jesini Anurathan Forskningssykeplrier

Ellen hillestad forskningskoordinator

Ellen hillestad forskningskoordinator

Hva skjer av undersøkelser i DIASA 1?

 • Glukosebelastning: En 2-timers sukkerbelastning hvor du drikker 75 g sukker oppløst i vann, og tar blodprøver fra en kanyle som legges i en åre i armen. Blodprøver tas før start og etter 15, 30, 60 og 120 minutter.

 • Spørreskjemaer: Mens undersøkelsen pågår vil du få korte spørreskjemaer å fylle ut, om fysisk aktivitet, livskvalitet, informasjon om svangerskapet, fødselen og barnet ved fødselen, og for generell bakgrunnsinformasjon som yrke, utdanning, røyking osv. Du vil også få informasjon om, og få med deg en lenke til et nettbasert spørreskjema om kosthold som du kan fylle ut hjemme etter undersøkelsen hos oss.

 • Veiledningsgrupper: Alle deltakerne i studien vil bli trukket til å delta i en av tre grupper, med i alt 3 gruppemøter av ca. 1,5 times varighet , med enten:

  a) treningsveiledning,

  b) kostholdsinformasjon eller

  c) motiverende samtaler for å forebygge diabetes.

 • Fokusgruppeintervju: Noen av deltakerne i DIASA 1 vil bli forespurt om å delta i et fokusgruppeintervju om oppfatninger om sykdom og helse. Dette foregår i en gruppe med opptil 8 deltakere, hvor alle er kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes som deltar i DIASA 1. Studielegen og en medarbeider vil guide samtalen. Gruppen vil bli bedt om å diskutere forskjellige spørsmål om helse og sykdom, og diskusjonen blir tatt opp på bånd for videre analyse.

Muligheter for videre studier:

Dersom undersøkelsen avdekker at du har forhøyede verdier av sukker i blodet kan du bli spurt om å delta i videre, mer avanserte undersøkelser av sukkerstoffskiftet og måling av fettansamling i buken og indre organer ved CT-røntgen.  Noen vil også bli spurt om å delta i utprøving av tablettbehandling for å bedre sukkerstoffskiftet. Disse undersøkelsene foregår i studiene DIASA 2 og 3, og videre deltakelse er frivillig. Du kan lese mer om DIASA 2 og DIASA 3 ved å trykke på lenkene.

Mulige fordeler og ulemper ved å delta i DIASA 1:

Din individuelle sukkeromsetning og risiko for utvikling av type 2 diabetes blir kartlagt og du vil få tilpassede råd og veiledning om forebygging av diabetesutvikling eller behandling av allerede utviklet diabetes. Dersom det blir avdekket at du har fått diabetes vil du få veiledning, og informasjon, og dette kan formidles til din fastlege for igangsetting av behandling og videre oppfølging.

Du vil måtte bruke av din tid til i alt fire til fem oppmøter på mellom 2,5 og 1,5 timer. Dette inkluderer undersøkelser, gruppeveiledninger og eventuelt fokusgruppeintervju. Innleggelse av kanyle i venen før sukkerbelastningen kan gjøre litt vondt, men vil forhindre at du trenger flere stikk for de neste blodprøvene. Det kan eventuelt oppleves negativt å oppdage at man har utviklet diabetes.

Økonomisk kompensasjon:

Du vil ikke få betalt for å delta i DIASA 1, men reisekostnader med offentlig kommunikasjon for å delta på undersøkelsene vil bli dekket.

Mer informasjon:

På lenkene under finner du mer utfyllende informasjon om DIASA 1-studien på flere språk, som du gjerne kan lese gjennom før du kommer til undersøkelser:

 

Informasjon om barnet:

Vi ønsker også å samle inn noe informasjon om barnet ditt fra fødselen og det første leveåret, for å se om det at mor har hatt svangerskapsdiabetes kan påvirke barnets helse eller utvikling. For å kunne gjøre dette trenger vi tillatelse fra begge barnets foreldre. På lenkene under kan du lese mer om hva slags informasjon vi vil registrere:

Kontaktinformasjon grønn.jpg